Afte.info - forskning om Afte

Forskningsrapporter om Afte

Eftersom det idag inte finns något vedertaget sätt att bli av med sin Afte så har vi skapat denna sida för dig som vill fördjupa dig och läsa mer om studier som genomförts om Afte där man funnit positiva effekter av det man undersökt. Vi gör inga rekommendationer eller utfästelser om att det som presenteras nedan är heltäckande eller är utan några felaktigheter, utan presenterar endast data såsom vi funnit den under vår research. Vi har ingen koppling till någon av källorna nedan, utan delar endast med oss av informationen vi funnit.

Nedan finner du sammanfattningar av ett urval om drygt 30 internationella forskningsrapporter om Afte som publicerats under de senaste decennierna samt länkar till de aktuella källorna. Rapporterna har grupperats, utifrån det som undersökts i de aktuella studierna, under rubrikerna; VITAMINER, MINERALER, ANTIOXIDANTER, AMINOSYROR, PSYKISK STRESS OCH ORO samt ÖVRIGT nedan.

VITAMINER
 
Vitamin C
 
Effekten av C-vitamin på återkommande mindre Afte

Sammanfattning: I en studie av 16 patienter med den vanligaste varianten av Afte tilldelades en oral dos av C-vitamin varje dag under behandlingen. Resultatet visade på en statistiskt signifikant 50-procentig minskning av utbrott av Afte och även en minskning av smärtnivån vid utbrott.
Läs mer…

En kontrollerad studie om matintag hos patienter med återkommande Afte
Sammanfattning: Hypotesen här är att det inte endast behöver vara en brist på järn och vitamin B1 hos dessa personer utan det kan även vara en brist på kalcium och C-vitamin som ligger bakom Afte-utbrotten.
Läs mer…

Uppskattning av nivåer av antioxidantvitaminer i saliv- och serum samt lipidperoxidation hos patienter med återkommande Afte
Sammanfattning: Den aktuella studien visar att serum- och salivnivåerna för utvalda antioxidant-vitaminer (C, E, A) är lägre hos patienter med återkommande Afte än hos kontrollpersonerna.
Läs mer…

 
Vitamin B12
 
Effekten av bioaktiv B12-vitamin på Afte via smältande tabletter
Sammanfattning: Dessa två studier visade att daglig användning av 500 mcg B12, i form av metylkobalamin, som frigörs i saliven, kan vara en effektiv strategi för att minska antalet, varaktigheten och smärtan hos återkommande Afte, oavsett personernas underliggande nivåer av vitamin B12.
Läs mer…
Läs mer…
 
Effektiviteten av vitamin B12 vid behandling av Afte: en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie
Sammanfattning: Vitamin B12-behandling verkar vara effektiv för patienter som lider av Afte, oavsett patientens tidigare serum-nivå av vitamin B12. Under den sista behandlingsmånaden, månad 6, nådde ett betydande antal patienter i behandlingsgruppen statusen “ingen Afte” (74,1%).
Läs mer…
Läs mer…
 
Cyanokobalamin (Vitamin B12) kan vara fördelaktigt vid behandlingen av återkommande Afte även när vitamin B12-nivåer är normala
Sammanfattning: En signifikant minskning av frekvensen av Afte observerades. 96% av patienterna visade bra respons på behandlingen med B12, medan 4% av patienterna inte svarade på behandlingen.
Läs mer…
 
Folsyra
 
Näringsbrister hos personer med återkommande Afte
Sammanfattning: De patienter med en påvisad näringsbrist (av järn, folsyra eller B12) som var tillgängliga för uppföljning visade en gynnsam respons på korrigerande behandling; 23 personer hade en fullständig tillbakagång av sin Afte, 11 upplevde förbättring och 5 blev inte hjälpta alls.
Läs mer…
 
Återkommande Afte: behandling med vitamin B12, folsyra och järn
Sammanfattning: Den höga förekomsten av näringsbrister som fanns hos de 130 undersökta patienterna samt den goda responsen på ersättningsterapi visar på behovet av hematologisk screening av sådana patienter.
Läs mer…
 
Brister hos patienter med återkommande aftös stomatit (RAS): variationer efter kön och ålder
Sammanfattning: Betydande variationer i brister av bland annat Folsyra och B12 hittades hos RAS-patienter baserat på kön och ålder, jämfört med de friska personerna i kontrollgruppen.
Läs mer…
 
Vitamin B1 – Tiamin
 
Återkommande Afte (aftös stomatit) och tiaminbrist (B1)
Sammanfattning: Låga nivåer av vitamin B1 upptäcktes hos 49 (av 70) återkommande Afte-patienter men endast hos 2 personer från kontrollgruppen.
Läs mer…
 
Vitamin B1, B2, B6 – Tiamin, Riboflavin, Pyridoxin
 
Återkommande Afte-blåsor: vitamin B1, B2 och B6 status samt respons på ersättningsbehandling
Sammanfattning: I slutet av behandlingen samt efter en uppföljningsperiod på 3 månader var det endast de patienter som hade en B-komplexbrist som uppvisade en signifikant långvarig klinisk förbättring av Afte-blåsorna. Vitamin B1-, B2- och B6-brister bör därför betraktas som en möjlig utlösande faktor vid återkommande Afte-blåsor.
Läs mer…
 
Vitamin D 
 
Nivåer av D-vitamin hos patienter med återkommande Afte
Sammanfattning: Studien undersökte nivåerna av D-vitamin hos personer med återkommande Afte. Resultatet från studien visade på lägre nivåer av D-vitamin hos personerna med återkommande Afte jämfört med friska personer i kontrollgruppen.
Läs mer…
 
Är D-vitaminbrist en riskfaktor för återkommande aftös stomatit (RAS)? En systematisk granskning och metaanalys
Sammanfattning: Fem studier som omfattade 208 RAS-patienter och 241 friska individer inkluderades i granskningen. Alla studier förutom en rapporterade signifikant lägre nivåer av D-vitamin hos RAS-patienter jämfört med de som inte hade RAS.
Läs mer…
 
Jämförelse av serum- och salivnivåer av vitamin D hos patienter med återkommande Afte och friska individer
Sammanfattning: Serumnivåerna av D-vitamin hos patienter med Afte var signifikant lägre än hos individer utan Afte. Emellertid fanns det inga signifikanta skillnader när det gällde D-vitaminhalter i saliven mellan patienter med Afte och individer utan Afte.
Läs mer…
 
D-vitaminnivåer hos barn med återkommande Afte
Sammanfattning: Studien visade en signifikant skillnad i D-vitaminnivåer mellan patienter med återkommande Afte och kontrollgruppen utan Afte.
Läs mer…
 
 
MINERALER
 
Zink & Koppar
 
Effekter av zinkbehandling hos patienter med återkommande aftös stomatit (Afte)
Sammanfattning: Efter 1 månads zinkbehandling minskade Afte-utbrotten och kom inte tillbaka under 3 månader. Den empiriska användningen av zinksulfattillskott vid behandling av Afte rekommenderas.
Läs mer…
 
Zinkbrist hos patienter med återkommande aftös stomatit: en pilotstudie.
Sammanfattning: Zinkbrist upptäcktes hos 28 procent av patienter med återkommande aftös stomatit (25 personer) medan detta endast återfanns hos 4 procent av personerna i kontrollgruppen (25 personer). Dessa resultat antyder att det finns ett samband mellan zinkbrist och återkommande Afte.
Läs mer…
 
Rollen för koppar- och järnbrist vid uppkomst och utveckling av Afte
Sammanfattning: Återkommande Afte är en multifaktoriell åkomma. Tillskott av koppar och järn hos återkommande Aftepatienter kan förhindra eller minska frekvensen av återkommande Afte.
Läs mer…
 
Behandling av återkommande aftös stomatit med zinksulfat
Sammanfattning: Av de 67 patienterna som fick systematisk zinksulfat- och kopparsulfatbehandling visade 40 fullständig förbättring och 22 visade en klar förbättring efter 3 månaders behandling.
Läs mer…
 
Den terapeutiska och profylaktiska rollen hos oralt zinksulfat vid hantering av återkommande aftös stomatit (RAS) i jämförelse med dapsone
Sammanfattning: Både zinksulfat och dapsone hade betydande terapeutiska och profylaktiska effekter på Afte, men zinksulfat hade en mycket snabbare och mer långvarig verkan på personernas Afte.
Läs mer…
 
Det finns även forskning som inte visar på ett signifikant samband mellan zink och Afte.
Här är ett exempel:
 
Utvärdering av zinknivåer i serum hos patienter med återkommande aftös stomatit (RAS)
Sammanfattning: Resultaten från flera studier indikerar att zink åtminstone delvis kan vara involverat i initieringen av RAS eller kan påverka dess förlopp och svårighetsgrad. I denna forskningsstudie hittades inga signifikanta skillnader mellan studiegruppen och kontrollgruppen eller mellan RAS-undergrupperna.
Läs mer…
 
 
ANTIOXIDANTER
 
Oxidant/antioxidant status vid återkommande aftös stomatit (RAS)
Sammanfattning: Oxidativ stress bidrar antagligen till uppkomsten och utvecklingen av återkommande aftös stomatit. 26 patienter med RAS inkluderades i denna studie. Oxidativ stress bekräftades bland annat genom den signifikanta minskningen av selen-nivåerna hos patienterna med RAS.
Läs mer…
 
Koppar/zink och koppar/selen-förhållanden samt oxidativ stress som biokemiska markörer vid återkommande aftös stomatit
Sammanfattning: Oxidativ stress bekräftades hos gruppen med Afte. Nivåerna av zink och selen hos dessa personer var lägre än hos kontrollgruppen samt nivåerna av koppar var högre. 
Läs mer…
 
 
AMINOSYROR
 
L-Lysin
 
Användningsområden för L-Lysin: tidigare och framöver
Sammanfattning: Behandling för återkommande aftös stomatit (Afte) utvärderades också i denna studie. Hela 27 av 28 patienter gynnades av lysinbehandling. Doseringen var 500 mg lysin/dag för att förebygga uppkomsten av Afte.
Läs mer…
Läs mer…
 
Klinisk framgång med L-Lysin i samband med serum- och saliv-närvaro av HSV-1 (Herpes Simplexvirus) hos patienter med återkommande Afte
Sammanfattning: Trettio patienter delades in i en placebogrupp och en lysinbehandlingsgrupp. Resultat efter 2 månaders behandling: både antalet och återkomsten av Afte minskade signifikant i lysingruppen. De flesta patienter i lysingruppen upplevde också att behandlingen var mer framgångsrik.
Läs mer…
 
 
PSYKISK STRESS OCH ORO
 
Stress och oro 
 
Effekten av stressande livshändelser för återkommande aftös stomatit
Sammanfattning: Hos patienter med en historia av återkommande Afte kan stressande händelser medföra förändringar som påverkar initieringen av nya Afte-utbrott. Psykiska stressfaktorer är starkare associerade med Afte-episoder än fysiska stressfaktorer.
Läs mer…
 
Psykologisk stress och återkommande aftös stomatit (RAS)
Sammanfattning: Psykologisk stress kan spela en roll i uppkomsten av Afte. Det kan fungera som en trigger eller som en modifierande faktor snarare än att vara en orsak till Afte.
Läs mer…
 
Psykologiska profiler hos patienter med återkommande Afte
Sammanfattning: Stressfulla situationer och förhållanden (oro/ängslighet) snarare än personlighetsprofiler och stabila psykologiska egenskaper är relaterade till förekomsten av återkommande Afte.
Läs mer…
 
Ökad ångestnivå och höga saliv- och serumkortisolkoncentrationer hos patienter med återkommande aftös stomatit
Sammanfattning: Resultaten antyder att stress kan vara involverad i uppkomsten av återkommande aftös stomatit.
Läs mer…
 
Kortisol i saliven, oro och ångest vid återkommande aftös stomatit
Sammanfattning: Slutsatsen kan dras att stress kan spela en roll i etiologin för återkommande aftös stomatit, särskilt hos patienter som har underliggande ångest/oro.
Läs mer…
 
Kopplingar mellan psykologiska störningar och förekomsten av Oral lichen planus, brinnande mun-syndrom och återkommande aftös stomatit (RAS)
Sammanfattning: Ett positivt samband kan fastställas mellan psykologiska förändringar och RAS. Enligt dessa upptäckter bör man ta i beaktande att psykologiska faktorer spelar en roll när man vill upprätthålla en normal oral hälsa.
Läs mer…
 
Effekter på humör och prestanda hos friska män av högdoserat B-vitaminkomplex med C-vitamin och mineraler
Sammanfattning: Friska personer i den allmänna befolkningen kan dra nytta av ökade nivåer av vitaminer och mineraler via kosttillskott. Speciellt ledde komplettering med kosttillskott till förbättrade uppskattningar av stress, mental hälsa och kraft samt förbättrad kognitiv prestanda under intensiv mental bearbetning.
Läs mer…
 
 
ÖVRIGT
 
Kombinerade multitillskott
 
Återkommande aftös stomatit – etiologi, antikroppar i serum, anemi, hematinbrist och behandling
Sammanfattning: Långvariga kliniska erfarenheter har visat att kompletterande behandling med vitamin B-komplex och C tillsammans med järn(vid järnbrist), vitamin B12 och/eller folsyra avsevärt kan minska besvären och frekvensen av återkommande aftös stomatit, Afte.
Läs mer…
 
Avhandling om Afte
 
En avhandling om Afte från Sahlgrenska sjukhuset
En brännande smärta från sår i munnen – och behandlingar som inte biter. Så ser vardagen ut för många som lider av aftös stomatit. Forskning från Sahlgrenska akademin vill nu bringa klarhet i orsakerna till besvären.